PEST analýza

PEST analýza patří do strategického managementu každé společnosti. Jejím cílem je analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů, která se provádí v případě, že společnost uvažuje o svém dlouhodobém strategickém plánování. Je vhodným nástrojem i pro případ, že společnost vstupuje do nové oblasti trhu nebo chce nabízet nové služby.

Hlavní otázky, na které hledá PEST analýza odpovědi, jsou:

  • Jaké z faktorů (jmenované výše) mají na činnost firmy vliv?
  • Jak se tyto vlivy projeví na činnost firmy?
  • Které faktory jsou nejdůležitější pro nejbližší období činnosti firmy?

Díky PEST analýze získá představenstvo přehled, díky němuž lze minimalizovat rizika, která by mohla mít na činnost firmy negativní dopad. Kromě toho umožňuje rychlejší adaptaci na nové prostředí a změny, ke kterým dochází během nových aktivit a činností.

Postupy PEST analýzy

Vzhledem k tomu, že PEST analýza zahrnuje analýzu širokého pole faktorů, bývá velmi obsáhlá. Je tedy potřeba si nejprve stanovit priority jednotlivých faktorů. Pak je potřeba stanovit hloubku, do které budou analyzovány a poté následuje samotná analýza. Je nutno určit klíčové faktory, které mohou být rizikové. Poté následuje definování postupů, kterými dojde k minimalizaci dopadu negativních vlivů a také je potřeba určit příležitosti a možnosti řešení, která vnější prostředí nabízí pro jednotlivá rizika.

Oblasti jednotlivých faktorů, jež je třeba brát v potaz

  • Politické faktory

Do této kategorie spadají zákony antimonopolní, ochrana spotřebitele a životního prostředí, zahraniční obchod, daňová politika, politická stabilita a samozřejmě pracovní právo.

  • Ekonomické faktory

Zahrnují trendy HDP, kupní sílu, inflaci a úrokovou míru, nezaměstnanost, průměrnou mzdu, daňovou zátěž, hospodářské cykly nebo vývoj cen jednotlivých energií.

  • Sociální faktory

Do této oblasti náleží především demografie populace, úroveň jejího vzdělání, přístup k práci a řešení volného času a samozřejmě mobilita.

  • Technologické faktory

Zde je potřeba brát v potaz celkový stav technologií nejen v daném oboru, ale i v konkrétní oblasti, vládní podporu, vývoj nových technologií a velkou roli sehrává také rychlost zastarávání používaných technologií a technologických postupů.